TOXR
y z Tf[@aQRNPQPQ
y s z 1948.12.12
y i z \12
y z [@] 25.7cm BT [] 22p [d] 25g
ysЁz V

y l z SԒ()(wMx)